nauk? o staro??ci

Gerontologia jest nauk? o staro??ci i o wszystkich zwi?zanych z ni? zjawiskach i problemach. Najcz???ciej kojarzonym ze staro??ci? zjawiskiem jest ??mier?. W tej pracy postaram si? przeprowadzi? Was przez zagadnienia zwi?zane ze ??mierci? i umieraniem, nie tylko przez pryzmat staro??ci, ale tak??e wcze??niejszych etap??w rozwoju cz??owieka oraz jego otoczenia.

Sposoby rozumienia ??mierci

Jeden z ciekawszych sposob??w rozumienia ??mierci prezentuj? dzieci. Wiele bada?? pokazuje, ??e dzieci w wieku przedszkolnym zwykle nie rozumiej? ??adnej z cech ??mierci. Rozpatruj? j? w kategoriach magiczno??ci. Wierz? na przyk??ad, ??e mo??na powr??ci? do ??ycia za spraw? modlitwy lub pobo??nego ??yczenia, s? przekonane, ??e zmar??a osoba nadal czuje i oddycha, a tak??e, ??e niekt??re osoby mog? unikn?? ??mierci.
Podej??cie to zmienia si? nieznacznie w wieku szkolnym, czyli w okresie, kt??ry Piaget opisa?? jako czas pojawienia si? operacji konkretnych, wi?kszo??? dzieci rozumie nieodwracalno??? i powszechno??? ??mierci. Na proces pojmowania ??mierci ogromny wp??yw maj? konkretne prze??ycia. Cztero- i pi?ciolatki, kt??re bezpo??rednio do??wiadczy??y ??mierci cz??onk??w rodziny, lepiej rozumiej? nieodwracalno??? i utrat? funkcji ??yciowych towarzysz?cych ??mierci ni?? dzieci, kt??re si? z ni? nie zetkn???y.
Dla ludzi doros??ych poj?cie ??mierci wykracza daleko poza zwyczajne zrozumienie nieuchronno??ci i powszechno??ci tego zjawiska. Ma ona wa??ne znaczenie spo??eczne. ??mier? jednej osoby zmienia role i charakter zwi?zk??w ka??dego z pozosta??ych cz??onk??w rodziny. Zwi?zane jest to z ruchem pozosta??ych domownik??w na drabinie hierarchii rodzinnej, a tak??e z przejmowaniem funkcji spo??ecznych przez m??odszych.

(opracowanie.Katarzyna.Stolarczyk)

hastagi na stronie:

#gerontologia definicja

Top