Colian przeka??e 160 tysi?cy produkt??w szpitalom zaka??nym

Warszawa, 17.03.2020 r.

Colian przeka??e 160 tysi?cy produkt??w szpitalom zaka??nym

Sp????ka Colian wesprze produktowo wszystkie szpitale przekszta??cone w zaka??ne do walki z COVID-19 w naszym kraju. Producent przeka??e dla lekarzy i pacjent??w 160 tysi?cy sztuk s??odyczy i napoj??w niegazowanych.

Sp????ka Colian zadeklarowa??a wysy??k? s??odyczy i napoj??w do wszystkich szpitali przekszta??conych w zaka??ne do walki z COVID-19 w naszym kraju. Do ko??ca tygodnia, do lekarzy i pacjent??w trafi ???cznie prawie 160 tysi?cy sztuk wafelk??w Grze??ki, batonik??w Goplana Break, ciastek Petit Beurre Jutrzenki, czekoladek od Goplany oraz napoj??w niegazowanych Hellena.

Chocia?? w ten spos??b mo??emy podzi?kowa? personelowi medycznemu za ich wysi??ek, a pacjentom os??odzi? trudne chwile. To czas, kt??ry od nas wszystkich wymaga mobilizacji i zdecydowanych dzia??a??. Sta??my na wysoko??ci zadania i zadbajmy o siebie nawzajem. B?d??my razem! ?? powiedzia?? Jan Kola??ski, Prezes Zarz?du Colian sp. z.o.o

Dostawy b?d? realizowane do ko??ca tygodnia za po??rednictwem Colian Logistic, sp????ki wchodz?cej w sk??ad Grupy. Firma nie wyklucza wsparcia tak??e innych inicjatyw pomocowych. Trwaj? w tej sprawie konsultacje.

Top