#PowiedzJak… rozmawia? o wsparciu w chorobie ?? komunikacja podstawowym budulcem relacji z opiekunem

#PowiedzJak… rozmawia? o wsparciu w chorobie ?? komunikacja podstawowym budulcem relacji z opiekunem

Towarzyszenie osobie chorej na co dzie??, w jej zmaganiach z chorob?, w tym wsp??lne pokonywanie problem??w, ale i wsp??lna rado??? z cho?by najmniejszych sukces??w, to trudne zadanie dla opiekuna. Aby umacnia? relacj?, nawzajem si? wspiera? w ka??dej sytuacji, konieczna jest dobra komunikacja zar??wno pomi?dzy pacjentem i opiekunem, jak r??wnie?? pomi?dzy opiekunem a jego otoczeniem. Dlaczego jest a?? tak wa??na? Czego potrzeba, by by??a efektywna? I w ko??cu, jak rozmawia?, by siebie nawzajem naprawd? us??ysze?? Na te i inne pytania znajdziemy odpowied?? w serii kr??tkich film??w powsta??ych w ramach kampanii ????ywienie medyczne ?? Twoje posi??ki w walce z chorob??, kt??rej organizatorem jest Fundacja Nutricia.

Komunikacja – z pozoru b??ahy temat, bo przecie?? rozmawiamy niemal nieustannie – przek??ada si? na to, jak na co dzie?? funkcjonujemy. Zaniedbuj?c i nie doceniaj?c jej roli doprowadzamy do sytuacji, w kt??rej mo??emy czu? si? osamotnieni i niezrozumiani przez otoczenie.

Potrzebujemy rozmowy, by m??c wyra??a? swoje emocje i oczekiwania. Jest ona r??wnie?? bod??cem do dzia??ania. Co zrobi?, by si? dobrze komunikowa?? Musimy by? otwarci a zarazem empatyczni, m??wi? szczerze i zgodnie z tym, co naprawd? my??limy. To komunikacja jest podstaw? ka??dej relacji, wi?c gdy zaczyna zawodzi?, przek??ada si? na jej jako??? i na nasz stan emocjonalny. Pojawia si? zagubienie, czasem z??o??? oraz poczucie niezrozumienia ?? wyja??nia Adrianna Sobol, psychoonkolo??ka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspertka cyklu film??w ??#PowiedzJak?? rozmawia? o wsparciu w chorobie?, dost?pnych na kanale Fundacja Nutricia.

Gdy rozmowa dotyczy tego, co trudne
Nie??atwo przychodzi rozmowa na tematy bolesne czy kr?puj?ce. Jednym z takim temat??w jest choroba przewlek??a w rodzinie i zwi?zana z ni? opieka nad pacjentem. Kluczow? rol? odgrywaj? w??wczas opiekunowie. Zwykle s? to osoby ??niewidoczne?, na barkach kt??rych spoczywa niemal ca??y ci???ar organizacji leczenia.

Moja codzienna praca w szpitalu pokazuje mi, jak wa??n? rol? odgrywaj? opiekunowie i wiem, jak wiele niewys??owionych potrzeb i emocji skrywaj?. S? cz?sto pomijani, a ich potrzeby niezauwa??ane. Gdy pojawia si? choroba w rodzinie, nie dotyka ona tylko osoby chorej, ale po??rednio oddzia??uje r??wnie?? na wszystkich jej cz??onk??w. Z badania przeprowadzonego w ramach kampanii ????ywienie medyczne ?? Twoje posi??ki w walce z chorob?? wynika, ??e 64% opiekun??w nie chce dzieli? si? z innymi informacjami o tym, jakie s? ich potrzeby. Dlaczego si? tak dzieje? Czasem opiekunowie po prostu wstydz? si? o tym m??wi?, a najcz???ciej uwa??aj?, ??e nie maj? do tego prawa, poniewa?? to pacjent jest w gorszej sytuacji i to na jego potrzebach nale??y si? skupi?. Koncentruj? si? wi?c na swojej powinno??ci opiekowania si? osob? chor?. Mo??e to doprowadzi? do skrajnych sytuacji, takich jak wyczerpanie, a nawet stany depresyjne ?? dodaje Adrianna Sobol.

Z przytoczonego badania zrealizowanego przez Fundacj? Nutricia wynika, ??e wed??ug 62% przebadanych opiekun??w wygospodarowanie wi?kszej ilo??ci czasu na rozmow? mo??e poprawi? komunikacj? i jej skuteczno???. Bardzo cz?sto wyartyku??owanie przez opiekun??w swoich potrzeb i tego, ??e sami r??wnie?? potrzebuj? wsparcia pozwala, w???czaj?c do pomocy innych bliskich, zdj?? ci???ar opieki z jednej osoby. Lepsza jako??? ??ycia opiekuna przek??ada si? na jego samopoczucie i relacj? z pacjentem, nad kt??rym sprawuje piecz?.

Komunikacja pozwala dotrze? do efektywnych rozwi?za??
W???czenie do opieki nad chorym innych os??b z otoczenia opiekuna pozwala zwi?kszy? szanse na dotarcie do potrzebnych informacji i skorzystanie z dost?pnych metod wsparcia, a tak??e budowa? sie? wsparcia. Jedn? z form pomocy w opiece nad pacjentem maj?cym trudno??ci w samodzielnym przyjmowaniu wystarczaj?cych ilo??ci pokarmu, mo??e by? zlecone przez lekarza ??ywienie medyczne.

Jednak, jak wynika z wspomnianego badania , co pi?ty opiekun nigdy nie s??ysza?? o ??ywieniu medycznym. Wiedza na temat takich efektywnych rozwi?za??, mog?cych wesprze? w walce z chorob? przede wszystkim pacjenta, ale i samego opiekuna, na kt??rym najcz???ciej spoczywa odpowiedzialno??? za przygotowanie i podawanie posi??k??w, jest wi?c ca??y czas zbyt ma??a.

Podobnie w przypadku ??ywienia dojelitowego, wok???? kt??rego narastaj? mity, wynikaj?ce z niewiedzy, jak przebiega ten proces. Niekt??re z nich maj? te?? swoje ??r??d??o w postrzeganiu w??asnor?cznie przygotowanych posi??k??w jako najlepszych. Tymczasem u cz???ci pacjent??w, z r????nych przyczyn, taka tradycyjna forma od??ywiania nie wystarcza. Do tego, by przekona? opiekuna, ??e rekomendowane przez lekarza w???czenie ??ywienia dojelitowego mo??e pom??c pacjentowi, potrzeba wymiany do??wiadcze?? oraz dzielenia si? swoimi obawami.

Otwarto??? na takie, ale i inne rozwi?zania, buduje si? w??a??nie poprzez rozmow? ?? o tym, jak j? prowadzi? i jak si? na ni? otworzy?, mo??emy dowiedzie? si? z serii film??w ??PowiedzJak?? rozmawia? o wsparciu w chorobie?. Premiera pierwszego odcinka odb?dzie si? 25 listopada.

Grafika ??Opieka? patronuj?ca cyklowi film??w
Na potrzeb? zilustrowania przes??ania, jakie niesie seria film??w ??PowiedzJak?? rozmawia? o wsparciu w chorobie? powsta??a grafika artystki i aktywistki street art??owej Mony Tusz. W jej pracy mo??emy zobaczy? alegorycznie wyra??on? si???, jak? daje rodzina, najbli??sze otoczenie pacjenta, jak i opiekuna. Blisko??? jest ??r??d??em tego, co pozwala pokona? najwi?ksze trudno??ci.

Rodzina, kt??r? przedstawi??am w mojej grafice na ??upinie przemierza ocean ??ycia i nawet w gorszych sytuacjach, gdy ??upina jest znoszona przez wzbudzone fale, jej si??? jest to, ??e jej cz??onkowie s? razem. Wschodz?ce w oddali s??o??ce to nic innego jak oznaka nadziei oraz tego, ??e nawet w najtrudniejszych momentach naszego ??ycia, po trudach przychodzi ukojenie. Umieszczone w ??upinie drzewo jest symbolem ??ycia i si??y w walce z chorob? ?? podsumowuje autorka pracy, Mona Tusz.

Authors
Top