Polscy pacjenci z rakiem rdzeniastym tarczycy nadal bez leczenia

Inf. prasowa Warszawa, 16.05.2019 r.

Polscy pacjenci z rakiem rdzeniastym tarczycy nadal bez leczenia

Brak dost?pu do leczenia dla chorych na raka rdzeniastego tarczycy oznacza szybki post?p choroby i odebranie im szansy na powr??t do zdrowia. Tymczasem terapia naprawd? pomaga, przed??u??a ??ycie i znacznie podnosi jego jako??? ?? apelowali pacjenci podczas konferencji ??Endokrynologia 2019?. Spotkanie, kt??re odby??o si? 14 maja w Warszawie, by??o m.in. okazj? do om??wienia trudnej sytuacji chorych na jednego z najbardziej agresywnych typ??w nowotwor??w tarczycy – raka rdzeniastego. Jego leczenie od lat pozostaje poza zasi?giem polskich pacjent??w.

Diagnoz? raka rdzeniastego tarczycy co roku s??yszy blisko 130 Polak??w. Nowotw??r ten najcz???ciej rozwija si? w??r??d kobiet i os??b po 50. roku ??ycia. Zdarza si? jednak, ??e dotyka osoby znacznie m??odsze, mi?dzy 20. a 40. rokiem ??ycia.

– To, co wyr????nia nowotwory tarczycy na tle innych chor??b onkologicznych, to fakt, ??e wykryte we wczesnym stadium daj? blisko 90 proc. szans na wyleczenie. Niestety pocz?tkowe objawy choroby albo nie wyst?puj? wcale, albo s? na tyle niespecyficzne, ??e nowotw??r tarczycy zwykle zostaje rozpoznany w p????nym stadium. W??wczas ratunkiem pozostaje odpowiednio dobrana i szybko wdro??ona terapii ?? zaznacza prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego prof. Marek Rucha??a z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chor??b Wewn?trznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

INNOWACYJNA TERAPIA DLA OS??B Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCY
W chwili diagnozy blisko 80 proc. pacjent??w ma ju?? przerzuty do w?z????w ch??onnych, ko??ci, w?troby czy p??uc. Prof. Marek Rucha??a podkre??la, ??e szans? dla chorych z zaawansowan? miejscowo lub rozsian? chorob? jest terapia celowana molekularnie.

– Personalizowane leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej potrafi zahamowa? rozw??j choroby nawet przez 10 lat. Tak d??ugi okres bez progresji w chorobie onkologicznej to ogromne osi?gni?cie w medycynie. W przypadku raka rdzeniastego tarczycy tym bardziej mo??emy m??wi? o du??ym sukcesie, gdy?? jest to jeden z najbardziej agresywnych typ??w raka tego gruczo??u. Niestety, chocia?? terapia dost?pna jest ju?? od 2012 r. w wi?kszo??ci kraj??w Europy, w Polsce nadal pozostaje poza zasi?giem pacjent??w ?? m??wi prof. Marek Rucha??a.
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego podkre??la, ??e obecnie z innowacyjnego leczenia pacjenci mog? korzysta? jedynie w ramach Ratunkowego Dost?pu do Technologii Lekowych. ?? Wi???e si? to jednak z wieloma niedogodno??ciami. Ministerstwo Zdrowia za ka??dym razem musi wystawi? zgod? na zastosowanie terapii, a to oznacza m.in. trzymiesi?czny okres oczekiwania pacjenta na wdro??enie leczenia. Tymczasem jest to nowotw??r, kt??ry po leczeniu dobrze rokuje, dlatego najlepszym rozwi?zaniem dla pacjent??w by??oby sporz?dzenie programu lekowego, kt??ry pozwoli??by na szybkie w???czenie chorego do leczenia. Brak takiej mo??liwo??ci to sytuacja wyj?tkowo trudna zar??wno dla pacjenta, jak i lekarza, kt??ry nie mo??e udzieli? choremu wystarczaj?cej pomocy – m??wi prof. Marek Rucha??a.

PACJENCI CZEKAJA NA ZMIANY
O dost?p do ratuj?cej ??ycie terapii apeluj? pacjenci, eksperci i organizacje pozarz?dowe. ?? Cieszy nas, ??e Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem i coraz cz???ciej zwraca uwag? na potrzeby pacjent??w z rakiem rdzeniastym tarczycy. Niestety majowa lista refundacyjna nie przynios??a zmian w dost?pie do leczenia. Mimo wszystko liczymy, ??e wkr??tce to si? zmieni, a chorzy otrzymaj? terapi?, kt??re nie tylko pomo??e im w powrocie do zdrowia, ale i pozwoli nadal funkcjonowa? w dotychczasowych rolach spo??ecznych i zawodowych ?? m??wi Joanna Charchuta, pacjentka i przewodnicz?ca Stowarzyszenia ??ka Motyli.

Authors
Top