Badania laboratoryjne ?? co mo??emy z nich wyczyta??

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 27 sierpnia 2018 r.

Profilaktyka powinna stanowi? dla nas pierwszy i najwa??niejszy element troski o zdrowie. Regularne badania sprawi?, ??e nawet w przypadku pojawienia si? niepokoj?cych sygna????w, b?dziemy mogli szybko i skutecznie podj?? leczenie. Wsp????cze??nie posiadamy wiele mo??liwo??ci wykonania bada?? m.in. laboratoryjnych, bez konieczno??ci wcze??niejszych zapis??w i oczekiwania w d??ugich kolejkach. Jak? rol? powinny pe??ni? w naszym ??yciu? Co mo??emy z nich wyczyta? i dlaczego s? niezb?dne dla zachowania pe??ni zdrowia i dobrego samopoczucia ?? odpowiada lek. med. Joanna Pietro??, internista z Centrum Medycznego Damiana.
Dlaczego badania laboratoryjne s? tak wa??ne?
Zakres bada??, kt??ry kilkana??cie lat temu pojawi?? si? na ??rynku? medycznym, dzi?? stanowi jedynie wst?p do dalszej pog???bionej diagnostyki. Medycyna nieustannie si? rozwija, a wi?kszo??? z nich jest dla nas dost?pnych ??na wyci?gni?cie r?ki?. Wci??? jednak wielu z nas nie posiada podstawowej wiedzy o tym, jakie badania (i jak cz?sto) powinni??my wykonywa?, aby odpowiednio dba? o zdrowie. Na szczeg??ln? uwag? zas??uguj? badania laboratoryjne, kt??re dostarczaj? nawet od 60 do 90 proc. wszystkich informacji, niezb?dnych do podj?cia przez specjalist? decyzji o sposobie leczenia. Przede wszystkich pozwalaj? wykry? i zdiagnozowa? potencjalne zagro??enia ju?? w bardzo wczesnej fazie rozwoju, dzi?ki czemu przyspieszaj? i u??atwiaj? powr??t do zdrowia. Pami?tajmy, ??e odpowiednia profilaktyka daje mo??liwo??? szybkiego rozpoznania symptom??w choroby i niedopuszczenia do jej dalszego rozwoju, dlatego tak istotne jest regularne wykonywanie bada?? i konsultowanie ich z lekarzem specjalist?, nawet wtedy, kiedy nasze wyniki znajduj? si? w przyj?tych normach medycznych.
Badania profilaktyczne ?? dlaczego ich unikamy?
Dlaczego jednak, mimo olbrzymich korzy??ci wci??? tak rzadko decydujemy si? na wizyt? u specjalisty? Podstawowym elementem jest strach ?? boimy si? zar??wno samych bada??, jak i wynik??w, kt??re mo??emy uzyska? podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Po drugie, ??yjemy w dobie Internetu i szerokiej dost?pno??ci wiedzy z ka??dej dziedziny naszego ??ycia. Dlatego, bardzo cz?sto korzystamy z for??w internetowych, gdzie ??konsultujemy? nasze objawy, wyci?gamy wnioski i sami poszukujemy sposob??w leczenia. Zapominamy jednak, ??e podobne objawy mo??e dawa? wiele chor??b, dlatego tak istotne jest szczeg????owe rozpoznanie, z kt??r? z nich mamy do czynienia. Co jeszcze ??zniech?ca? nas do wizyty u specjalisty?
Jestem za m??ody, ??eby si? bada?!
Jednym z najcz?stszych b???d??w pope??nianych przez pacjent??w jest przekonanie, ??e z racji m??odego wieku mo??na nie zwraca? uwagi na konieczno??? przeprowadzania bada?? profilaktycznych. M??odo??? stanowi jednak jeden z najbardziej nietrafionych argument??w ?? musimy bowiem pami?ta?, ??e nasza metryka nie stanowi skutecznej zas??ony przed wieloma chorobami, kt??re mog? by? uzale??nione od innych element??w np. predyspozycji genetycznych (np. historii chor??b wyst?puj?cych w rodzinie), stylu ??ycia (w tym diety, aktywno??ci fizycznej, rodzaju wykonywanej pracy), a tak??e czynnik??w ryzyka, takich jak np. miejsce zamieszkania (m.in. wy??sze zanieczyszczenie powietrza). Jak widzimy, ka??dego dnia jeste??my nara??eni na wiele czynnik??w, kt??re mog? negatywnie wp??yn?? na nasze zdrowie. Czy mo??emy skutecznie zminimalizowa? ich skutki? Z pomoc? przychodz? nam badania profilaktyczne (w tym laboratoryjne), kt??re pozwol? odpowiedzie? na niezb?dne pytania, a lekarzowi dadz? mo??liwo??? wdro??enia skutecznego leczenia (w przypadku stwierdzenia nieprawid??owo??ci). Specjalista zarekomenduje nam w??wczas wykonanie pog???bionych bada?? i na ich podstawie zaleci podj?cie dalszych, ewentualnych krok??w medycznych.
Nie mam na to czasu!
Kolejnym argumentem, kt??rym pr??bujemy usprawiedliwi? rzadkie wizyty u lekarza, jest chroniczny ??brak czasu?. Oczywi??cie, nikt nie mo??e podwa??y? roli jak? w naszym ??yciu pe??ni rodzina, aktywno??? zawodowa czy realizacja pasji. Pami?tajmy jednak, ??e zdrowie stanowi jedn? z g????wnych gwarancji pe??nej satysfakcji i osi?gni?cia za??o??onych cel??w. Warto zaznaczy?, ??e badania profilaktyczne s? obecnie dost?pne dla ka??dego z nas, dlatego tym bardziej powinni??my przesta? si? usprawiedliwia? i podj?? dzia??ania, kt??re b?d? stanowi??y korzy??? zar??wno dla nas, jak i dla naszych najbli??szych. Badania mo??emy wykona? bowiem niemal w ka??dym momencie dnia, zachowuj?c jedynie minimalne warunki, kt??re pozwol? uzyska? odpowiedni wynik. W przypadku bada?? laboratoryjnych, niezwykle wa??nym elementem jest zg??oszenie si? do lekarza na czczo, a godzin? przed pobraniem krwi warto wypi? przynajmniej 1 litr wody, aby nasza krew sta??a si? ????atwiejsza? do pobrania.
??Wielokrotnie pytam moich pacjent??w, dlaczego tak cz?sto odk??adaj? wizyt? u lekarza i wykonanie podstawowych bada?? profilaktycznych, kt??re przecie?? mog? przyczyni? si? do poprawy zdrowia i samopoczucia. W??wczas, najcz?stsz? odpowiedzi? jest zwr??cenie uwagi na brak czasu i mnogo??? obowi?zk??w, kt??re skutecznie uniemo??liwiaj? wizyt? u specjalisty czy w laboratorium. Pacjenci nie zdaj? sobie sprawy, ??e wszystkie wymagane i rekomendowane badania mo??emy wykona? niemal w ka??dej chwili i to bez konieczno??ci rejestrowania si? na dany termin. Przyk??adowo, w Centrum Medycznym Damiana przeprowadzamy tzw. Tw??j Raport Zdrowia, kt??ry wykonywany jest w ci?gu jednej wizyty w przychodni. Pacjent uzyskuje kompleksowe wyniki ju?? po trzech dniach, a w raporcie znajduj? si? dodatkowo informacje o tym, kt??re wska??niki odbiegaj? od zalecanych norm, jak interpretowa? wyniki i z jakim specjalist? nale??y si? skonsultowa?, w przypadku nieprawid??owych wynik??w. Na taki przegl?d zdrowia mo??e zg??osi? si? ka??dy ?? wystarczy na czczo pojawi? si? w jednej z naszych plac??wek i podda? si? badaniom.? ?? komentuje lek. med. Joanna Pietro??, internista z Centrum Medycznym Damiana.
Du??ym udogodnieniem dla pacjent??w jest fakt, ??e proponowane badania s? spersonalizowane oraz dostosowane zar??wno do wieku, jak i p??ci pacjent??w. Ostateczny raport zawiera zestawienie wska??nik??w naszego organizmu, kt??re dotycz? systemu immunologicznego (morfologia, CRP), tarczycy (TSH), nerek (kreatynina, AGFR, potasu, sodu), serca (cholesterol, triglicerydy), trzustki (glukoza) oraz w?troby (ALT, ASL).

Wi?cej informacji na temat bada??, ich opisu i interpretacji oraz wskaz??wki dotycz?ce dodatkowej konsultacji lekarskiej, mo??na uzyska? na stronie internetowej dol.damian.pl
Centrum Medyczne Damiana
Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Oferuje szeroki zakres opieki medycznej, kt??r? zapewnia pacjentom w siedmiu przychodniach i w szpitalu. Pracuj? w nich lekarze wszystkich specjalno??ci, z wieloletni? praktyk? kliniczn? zdobyt? w wiod?cych plac??wkach polskich i zagranicznych.
Zdrowie i bezpiecze??stwo pacjent??w gwarantowane s? w oparciu o d??ugoletnie do??wiadczenie lekarzy pracuj?cych w Centrum Medycznym Damiana i najwy??sze standardy w procesie leczenia. Wysoka jako??? znalaz??a odzwierciedlenie w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: ??Akredytacja Centrum Monitorowania Jako??ci?, ??Szpital bez b??lu?, ??Bezpieczny Pacjent?, ??God??o Quality International 2017? oraz ??Miejsce przyjazne przysz??ej Mamie?.
W ci?gu 20 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowa??o swoj? siln? pozycj? na rynku prywatnych us??ug medycznych. O unikatowo??ci jego us??ug ??wiadcz?: indywidualne, przyjazne podej??cie do pacjent??w, kompleksowa opieka medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a tak??e zwracanie szczeg??lnej uwagi na profilaktyk? zdrowia.
Centrum Medyczne Damiana nale??y do Grupy Medicover.

Authors
Top