Jakie badania dla m???czyzn?

Jakie badania dla m???czyzn?

Jakie badania profilaktyczne powinni wykonywa? regularnie m???czy??ni? Przede wszystkim te, kt??re pozwalaj? oceni? funkcjonowanie w?troby, nerek i tarczycy. Poza tym badania istotne dla m???czyzn, kt??rzy obawiaj? si? zmian mia??d??ycowych i zakrzepowych, zaburze?? hormonalnych czy chor??b nowotworowych.

Do podstawowych bada??, kt??re ka??dy m???czyzna powinien wykonywa? raz na jaki?? czas, a przynajmniej raz do roku, zalicza si?:
– morfologia krwi
– parametry oceniaj?ce funkcjonowanie poszczeg??lnych narz?d??w np. w?troby czy nerek
– glukoza
– markery stanu zapalnego.

M???czyzn, du??o cz???ciej ni?? kobiety, dotykaj? incydenty sercowo-naczyniowe takie jak zawa?? czy udar. Dlatego w sk??ad podstawowego zestawu bada?? dla Pan??w powinny wej??? r??wnie?? parametry, kt??re mog? wskaza? na ryzyko zmian mia??d??ycowych i zakrzepowych tj.:
– lipidogram (cholesterol ca??kowity, cholesterol HLD i LDL oraz tr??jglicerydy)
– d-dimery.

Dodatkowo mierz?c poziom hormonu TSH mamy wst?pne rozeznanie czynno??ci tarczycy. Oczywi??cie nie mo??na zapomnie? o typowo m?skich parametrach takich jak testosteron, g????wny m?ski hormon, oraz PSA, czyli marker dotycz?cy prostaty.

W szerokim zestawie bada?? profilaktycznych sieci Diagnostyka, kt??ry dedykowany jest dla Pan??w, znajduje si?:
1. Morfologia krwi – ca??o??ciowa analiza wszystkich rodzaj??w kom??rek krwi, kt??ra s??u??y do oceny og??lnego stanu zdrowia i stanowi podstaw? rozpoznania wielu chor??b m.in. anemii, zaburze?? krzepni?cia krwi, niedobor??w odporno??ci czy infekcji. Wi?kszo??? chor??b powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
2. OB – badanie oceniaj?ce og??lny stan zdrowia i umo??liwiaj?ce wykrycie stan??w zapalnych zwi?zanych z r????nymi chorobami.
3. CRP – wska??nik tocz?cego si? stanu zapalnego, jak i marker podwy??szonego ryzyka wyst?pienia choroby wie??cowej.
4. Fibrynogen – wska??nik stan??w zapalnych, badanie pomocne w ocenie uk??adu krzepni?cia.
5. D-dimer, ilo??ciowo – badanie wykrywaj?ce nadmiern? aktywacj? uk??adu krzepni?cia i fibrynolizy. Dodatni wynik mo??e nasuwa? podejrzenie tocz?cej si? ??wie??ej zakrzepicy.
6. Lipidogram – szczeg????owe badanie w kierunku ryzyka rozwoju mia??d??ycy, kt??ra jest przyczyn? chor??b uk??adu kr???enia. W jego sk??ad wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu ca??kowitego, HDL (??dobrego? cholesterolu), LDL (??z??ego? cholesterolu) i trigliceryd??w.
7. Glukoza – podstawowe badanie oceniaj?ce metabolizm w?glowodan??w, mierzona na czczo lub przygodnie, s??u??y rozpoznawaniu cukrzycy.
8. ALT (aminotransferaza alaninowa) – podstawowe badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia w?troby, g????wnie w nast?pstwie infekcji wirusowych.
9. GGTP (gamma glutamylotransferaza) – badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia w?troby, nieprawid??owe wyniki bada?? odnotowuje si? u os??b nadu??ywaj?cych alkohol.
10. Kreatynina – badanie wskazuj?ce stopie?? wydolno??ci nerek, jej podwy??szone wyniki wskazuj? na ich ew. choroby.
11. Kwas moczowy – badanie zwi?zane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwo??ciami stawowymi (np. dna moczanowa).
12. Magnez – badanie wykonywane w przypadku objaw??w takich jak os??abienie, dra??liwo???, zaburzenia rytmu serca, nudno??ci.
13. TSH – badanie odzwierciedlaj?ce funkcjonowanie tarczycy. Wysoki poziom hormonu sugerowa? mo??e niedoczynno??? tarczycy, a niski – jej nadczynno???. Zaburzenia poziomu tego hormonu maj? negatywny wp??yw na wi?kszo??? funkcji ??yciowych i objawiaj? si? m.in. nerwowo??ci?, zm?czeniem, ko??ataniem serca czy nag??ym tyciem lub chudni?ciem.
14. Testosteron – jest g????wnym hormonem u m???czyzn, kt??ry wp??ywa na pop?d p??ciowy, zachowania i czynno??ci seksualne (erekcja i p??odno???), a tak??e rozw??j funkcji poznawczych i samopoczucie.
15. PSA ca??kowity – marker przerostu prostaty oznaczany we krwi, przydatny w diagnostyce i monitorowaniu leczenia raka prostaty. Jego wzrost jest charakterystyczny dla gruczo??u krokowego, a nie nowotworu. Po konsultacji z lekarzem wynik nale??y interpretowa? w kontek??cie innych bada?? i objaw??w klinicznych.

Aby zach?ci? Polak??w do dbania o swoje zdrowie, sie? laboratori??w medycznych Diagnostyka, prowadzi og??lnopolskie kampanie profilaktyczne, z kt??rych do tej pory skorzysta??o kilkaset tysi?cy os??b. S? one skierowane zar??wno do kobiet, jak i m???czyzn w r????nym wieku, dla dzieci i os??b starszych.

Tegoroczna kampania pt. ??Czy wszystko gra?? skierowana jest do os??b zapracowanych i zaj?tych opiek? nad rodzin?, kt??re ze wzgl?du na nadmiar obowi?zk??w zaniedbuj? siebie. W tym zaniedbywaniu siebie przewa??aj? Panowie, kt??rzy co prawda regularnie dbaj? o swoje samochody, je??d???c z nimi na doroczne przegl?dy. Jednak je??li chodzi o w??asn? diagnostyk?, to badaj? si? 3 razy rzadziej od Pa??!

Dlatego w trakcie jesiennego etapu kampanii, kt??ry skierowany jest do m???czyzn, sie? Diagnostyka oferuje zestaw powy??szych 15 przekrojowych bada??. Wg. cennika komercyjnego kosztuje on ok. 195 z??, jednak ze wzgl?du na profilaktyczne i edukacyjne cele akcji, w okresie kampanii mo??na go naby? za 99 z??. Poza tym w obni??onej cenie wykona? mo??na tak??e badania w kierunku chor??b przenoszonych drog? p??ciow?.

Obecny etap kampanii trwa od 11 wrze??nia do 30 listopada 2017 roku. W tym czasie, ze strony wszystkogra.diagnostyka.pl, pobra? mo??na bony na badania, w obni??onej o 50% cenie, kt??re zrealizowa? nale??y do ko??ca grudnia 2017. Dodatkowo do wygrania jest: 5x pobyt dla 2 os??b z zabiegami w Hotelu Centuria Wellness & SPA, a tak??e 5x markowa torebka sk??rzana Wojewodzic wraz z zestawem kosmetyk??w, ufundowane przez Fundacj? ZIKO dla Zdrowia.

Warto doda?, i?? voucher na badania pobra? mog? ??ony, partnerki czy matki i nie czekaj?c a?? m???czyzna sam zadba o swoje zdrowie, mog? nam??wi? go, aby si? przebada??. Je??li Panowie niech?tnie sprawdzaj? czy ??wszystko u nich gra??, warto u??atwi? im dotarcie do najbli??szego punktu pobra??.

Authors
Top