Pr??chnica najszybciej atakuje w wakacje. Wyniki badania

W jamie ustnej ??yje oko??o 300 gatunk??w bakterii, a ich ???czna liczba osi?ga prawie 50 miliard??w, niekt??re powoduj? pr??chnic?. Akademia Zdrowego U??miechu przez 5 lat przebada??a a?? 38,5 tys. przedszkolak??w. Przekrojowe wyniki bada?? z 560 przedszkoli w Polsce pokaza??y, ??e ponad 58% przebadanych dzieci ma pr??chnic?.

Pr??chnica to choroba bakteryjna atakuj?ca tkanki twarde z?b??w. Powstaje w procesie zmi?kczania szkliwa i objawia si? wyst?powaniem na z?bach przebarwienia lub zmianami w strukturze z?ba. Najcz???ciej na rozw??j pr??chnicy wp??ywa spo??ywanie s??odyczy, zawieraj?cych du??? ilo??? w?glowodan??w oraz niew??a??ciwa higiena jamy ustnej. P??ytka naz?bna, czyli ??????tawy nalot z??o??ony z resztek pokarmu, powoduje pr??chnic? b??yskawicznie. Choroba ta wywo??ywana jest przez kwasy, kt??re powstaj? przez wyst?puj?ce w jamie ustnej bakterie zasiedlaj?ce p??ytk? naz?bn?, a nast?pnie rozk??adaj?c? cukry. Lato to okres kiedy dzieci po ca??ym dniu szale??stw cz?sto zapominaj? o szczotkowaniu z?b??w. Ju?? po 2 ?? 3 tygodniach mo??e pojawi? si? odwapnienie szkliwa, kt??re jest pocz?tkiem pr??chnicy. Poniewa?? z?by mleczne zbudowane s? z cie??szej warstwy szkliwa ni?? sta??e, na pr??chnic? bardziej nara??one s? w??a??nie dzieci.

Pr??chnica u najm??odszych to obecnie prawdziwa epidemia. Akademia Zdrowego U??miechu, dzia??aj?ca na terenie Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Roman Borczyk, edukuje oraz monitoruje problem pr??chnicy w??r??d dzieci. Statystyki nieub??aganie pokazuj?, ??e praktycznie 6 na 10 dzieci ma pr??chnic?.

Choroba ta cz?sto bagatelizowana przez rodzic??w, wychodz?cych z za??o??enia, ??e mleczak??w nie trzeba leczy? bo i tak wypadn?, powoduje powa??ne problemy. Jeden zainfekowany z?b mo??e zainfekowa? pozosta??e, a w przysz??o??ci nawet prowadzi? do k??opot??w z wyrzynaniem si? z?b??w sta??ych czy te?? nieprawid??ow? wymow?.

Jak pokazuj? statystyki Akademii Zdrowego U??miechu, ka??de dziecko z pr??chnic? w z?bach mlecznych do leczenia zakwalifikowane mia??o 5 z?b??w. Warto??? ta jest sta??a na przestrzeni ostatnich 5 lat. Niepokoj?cy r??wnie?? jest znaczny odsetek dzieci z pr??chnic? rozwini?t? w z?bach sta??ych, ponad 1,5% przebadanych dzieci mia??o t? chorob?. Je??li stwierdzono pr??chnic? w z?bach sta??ych, to obejmowa??a ona ??rednio 2 z?by, kt??re dopiero si? wyrzynaj?.

Widz?c, ??e pr??chnica jest problemem spo??ecznym powo??ali??my Akademi? Zdrowego U??miechu, w ramach kt??rej chcieli??my przebada? jak najwi?ksz? ilo??? dzieci i zrealizowa? edukacyjne warsztaty. Uczymy dzieci z przedszkoli i pierwszych klas szk???? podstawowych, w??a??ciwej higieny jamy ustnej oraz zdrowych nawyk??w ??ywieniowych. Podczas warsztat??w sprawdzamy stan z?bk??w ka??dego malucha oraz je??li rodzice wyra??? na to zgod?, przeprowadzamy fluoryzacj?. – t??umaczy lek. med. chir. stom. Roman Borczyk z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej, kt??ra patronuje Akademii Zdrowego U??miechu.

Lekarze z Kliniki Doktora Borczyka, realizuj?c projekt Akademia Zdrowego U??miechu, stwierdzili r??wnie?? wysoki odsetek dzieci z zaawansowan? pr??chnic? z?b??w mlecznych ze wskazaniem do ich ekstrakcji: ponad 12,4% dzieci nale??y do tej grupy. Statystycznie ka??de z dzieci mia??o przeznaczonych do usuni?cia a?? 3 z?by. Oznacza to, ??e w??r??d cz???ci zweryfikowanych dzieci choroba ta sta??a si? powszechna. Sytuacj? pogarsza tak??e fakt, ??e ??rednio u ponad po??owy przebadanych dzieci (57,3 %) wyst?puj? problemy ortodontyczne. W oparciu o diagnostyk? Akademii Zdrowego U??miechu, specjalnym skanerem 3D, lekarze prognozuj?, ??e nawet 80% dzieci kwalifikuje si? do leczenia ortodontycznego.

W momencie gdy rodzi? zauwa??y u swojej pociechy niepokoj?ce oznaki takie jak przebarwienia lub zmiany w strukturze z?b??w, powinien niezw??ocznie uda? si? z dzieckiem do dentysty. Obecnie, obok popularnych metod zapobiegania powstawania zmian pr??chniczych, takich jak lakowanie, lapisowanie czy fluoryzacja istnieje wiele nowoczesnych i bezbolesnych metod leczenia z?b??w jak na przyk??ad komputerowe znieczulenie, ozonowanie, laserowe usuwanie pr??chniczy, mikroskop chirurgiczny czy leczenie podtlenkiem azotu. ?? dodaje lek. med. chir. stom. Roman Borczyk.

W dzisiejszych czasach wizyta u stomatologa nie musi by? traumatycznym prze??yciem dla malucha. Coraz cz???ciej plac??wki stomatologiczne zamieniaj? si? w bajkowe, kolorowe gabinety dostosowane do potrzeb dzieci. Mo??na podczas wizyty pos??ucha? muzyki lub obejrze? bajk?, praktykuje si? nawet u??ycie gazu rozweselaj?cego, kt??ry odwraca uwag?, a leczenie m??odego pacjenta staje si? komfortowe i bezbolesne.

Authors
Top