Przed sezonem urlopowym zbadaj znamiona

Informacja prasowa
???d??, 11.05.2017

Przed sezonem urlopowym zbadaj znamiona

W pi?tek (12 maja) przypada Europejski Dzie?? Walki z Czerniakiem. Ten z??o??liwy nowotw??r sk??ry atakuje co roku 3,5 tysi?ca Polak??w, z czego niestety po??owa pacjent??w umiera. Jak w przypadku wielu nowotwor??w, tak i przy czerniaku wa??na jest szybka diagnoza, kt??ra umo??liwia skuteczne leczenie. Dlatego warto obserwowa? wszelkiego rodzaju zmiany sk??rne i konsultowa? je ze specjalistami.

Statystyki dotycz?ce zachorowa?? na czerniaka s? alarmuj?ce ?? mimo program??w profilaktycznych i coraz wi?kszej wiedzy na temat ochrony przeciws??onecznej sk??ry, liczba pacjent??w u kt??rych diagnozuje si? czerniaka ro??nie. Jednak w przypadku odpowiednio wczesnej diagnozy, jest uleczalny w 90. procentach. Dlatego eksperci apeluj?: wszelkie znamiona barwnikowe warto poddawa? badaniom dermatoskopowym, kt??re s? bezbolesne i nieinwazyjne. ?? Najwa??niejsze jest obserwowanie sk??ry przez pacjenta. Warto konsultowa? z dermatologiem ka??de znami?, ale ju?? bezwzgl?dnie i natychmiast nale??y zg??osi? si? do lekarza, je??li zmiana ma nieregularny kszta??t, zaczyna sw?dzie?, rosn?? lub zmienia? kolor. Czujno??? pacjenta jest kluczowa we wczesnej diagnostyce czerniaka ?? wyja??nia lek. Barbara Felisiak, dermatolog z Centrum Medycznego Medyceusz w ?odzi.

Dermatolog bada zmiany sk??rne dermatoskopem, czyli przeno??nym mikroskopem. Badanie trwa kilka minut i nie boli. Je??li oka??e si?, ??e to czerniak, dermatolog kieruje pacjenta do chirurga onkologa.

Czerniak to nowotw??r z??o??liwy, kt??rego g????wnym czynnikiem ryzyka jest ekspozycja na promieniowanie UV. Dlatego m??wi?c o profilaktyce, lekarze apeluj? o rozs?dne korzystanie z k?pieli s??onecznych. Szczeg??lnie teraz, u progu sezonu urlopowego, warto pami?ta? o zasadach zdrowego wypoczynku. ?? Osoby z I i II typem sk??ry, kt??rych nie brakuje w naszej szeroko??ci geograficznej, powinny pla??owa? pod parasolem, posmarowane kremami z najwy??szymi filtrami. Osoby z III i IV typem nie s? tak nara??one na wyst?pienie czerniaka, natomiast r??wnie?? powinny kierowa? si? rozs?dkiem i opala? si? wy???cznie w godzinach porannych i po zastosowaniu kosmetyk??w z filtrami ?? przypomina lek. Barbara Felisiak.

Warto pami?ta?, ??e od 2015 roku, aby zapisa? si? do dermatologa, potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Centra Medyczne Medyceusz posiadaj? umow? na poradni? dermatologiczn? w ramach NFZ w dw??ch lokalizacjach: Centrum Medyczne Medyceusz ?? Bazarowa oraz Centrum Medyczne Medyceusz ?? Sporna. Plac??wka ??wiadczy r??wnie?? porady komercyjnie – cena wizyty 60z??. Szczeg????y na: http://centramedycznemedyceusz.pl

Centra Medyczne Medyceusz to sie? nowoczesnych, prywatnych plac??wek medycznych w ?odzi. W pi?ciu plac??wkach ??wiadczone s? kompleksowe us??ugi medyczne. W sk??ad oferty wchodzi Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), opieka pediatryczna, poradnie lekarzy specjalist??w (AOS), hospitalizacja planowa w Szpitalu Centr??w Medycznych Medyceusz, laboratoria, diagnostyka specjalistyczna, transport medyczny, nocna i ??wi?teczna opieka lekarska. Sztandarow? us??ug? CM Medyceusz jest diagnostyka obrazowa (RTG, USG, Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa, Mammografia), Plac??wki maj? podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tak??e ??wiadcz? us??ugi komercyjne.

Authors
Top