Nowotwory to druga najcz?stsza przyczyna ??mierci w Polsce

03.2017 r.

Nowotwory to druga najcz?stsza przyczyna ??mierci w Polsce ?? zadbaj o profilaktyk?!

Rak piersi czy rak jajnika to jedne z najcz?stszych przyczyn zgon??w w??r??d Polek. Tymczasem cz???ci z nich mo??na by unikn??, gdyby zadba? wcze??niej o profilaktyk?. W wielu przypadkach za wyst?pienie choroby odpowiada mutacja genetyczna. Jej wczesne wykrycie pozwala podj?? odpowiednie dzia??ania profilaktyczne albo szybko przyst?pi? do leczenia, co znacznie zwi?ksza szans? na wyzdrowienie.

Mutacja BRCA

W samej tylko Polsce ponad 17 000 kobiet rocznie s??yszy diagnoz? raka piersi, a w Europie ??yje ich z t? chorob? blisko 1,5 mln. Jest to bezsprzecznie najcz???ciej wyst?puj?cy w??r??d pa?? nowotw??r z??o??liwy. Ryzyko zachorowania dramatycznie wzrasta u os??b posiadaj?cych mutacj? w genach BRCA1 i BRCA2, a nosicieli tych mutacji mo??e by? na ??wiecie nawet kilkana??cie milion??w, co wskazuje na istotno??? problemu i realne zagro??enie dla zdrowia i ??ycia.

Geny BRCA1 i BRCA2 koduj? bia??ka, naprawiaj?ce uszkodzenia DNA i pe??ni? w organizmie rol? stra??nik??w podzia????w kom??rkowych. S? genami supresorowymi. Ich uszkodzenie prowadzi? mo??e do namna??ania si? kom??rek rakowych, a tym samym doprowadzi? do powstania nowotworu piersi b?d?? te?? jajnika. Badania w kierunku mutacji gen??w BRCA s? skierowane przede wszystkim do pacjent??w, u kt??rych kilkoro cz??onk??w najbli??szej rodziny mia??o rozpoznane nowotwory z??o??liwe piersi, jajnika, prostaty, krtani czy czerniaka z??o??liwego. Dotyczy to r??wnie?? tych os??b, kt??rych bliscy maj? ju?? wykryt? t? mutacj?, gdy?? ma ona charakter dziedziczny. Warto pami?ta?, ??e jej nosicielami s? nie tylko kobiety, lecz tak??e m???czy??ni, wi?c i oni r??wnie?? powinni rozwa??y? wykonanie bada??, je??li na przyk??ad zastanawiaj? si? nad posiadaniem potomstwa.

Mutacja ta zwi?ksza prawdopodobie??stwo zachorowania na raka piersi do nawet 70 procent, za?? raka jajnika ?? 40 procent. ??W przypadku wykrycia mutacji istnieje mo??liwo??? podj?cia odpowiednich dzia??a?? z zakresu profilaktyki nowotworowej. Jest to indywidualny program bada?? kontrolnych, kt??ry zosta?? przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2016-2024, czyli Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory z??o??liwe? ?? m??wi lek. med. Pawe?? Stelmasiak, onkolog z Centrum Medycznego ENEL-MED. ??Zawiera on mi?dzy innymi informacje odnosz?ce si? do zdrowego stylu ??ycia, diety, porad w kwestiach karmienia piersi? czy uwag dotycz?cych stosowania terapii hormonalnej, kt??ra r??wnie?? niestety mo??e zwi?ksza? ryzyko zachorowania na raka piersi? ?? dodaje ekspert. Badania genetyczne to wi?c szansa na szybkie wykrycie choroby i podj?cie krok??w maj?cych na celu zminimalizowanie jej skutk??w i jak najszybszy powr??t do zdrowia pacjentki.

??Nowotwory piersi zabijaj? wiele Polek. Warto si? bada?. Wczesne wykrycie mutacji w obr?bie gen??w BRCA to zwi?kszona szansa na szybki powr??t do zdrowia. Czasem recepta na ??ycie? ?? m??wi Beata Sadowska, ambasadorka bada?? genetycznych Centrum Medycznego ENEL-MED. ??Zachwycamy si? hollyw??dzkimi aktorami na wielkim ekranie, zobaczmy, jaki przyk??ad daj? nam na co dzie??. Angelina Jolie zrobi??a badania genetyczne, ??eby pozna? ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika? ?? dodaje.

Inne niebezpieczne mutacje

Nie tylko mutacje BRCA przyczyniaj? si? do wyst?pienia raka piersi czy jajnika. Mutacja CHEK2 zwi?ksza ryzyko zachorowania na t? chorob? kilkukrotnie. Podobnie jak mutacja genu NOD2.

Gen CHEK2, podobnie jak BRCA, jest genem supresorowym, kt??ry odpowiada za podzia??y kom??rkowe. Prawdopodobnie problem jego mutacji dotyczy 1 na 100 os??b mieszkaj?cych w Polsce. Nie jest wi?c to zdarzenie jednostkowe. Mo??e ona ponadto przyczynia? si? do wyst?pienia raka tarczycy, nerki czy jelita grubego. Badanie genetyczne w kierunku mutacji genu CHEK2 powinny rozwa??y? przede wszystkim osoby, u kt??rych w rodzinie ju?? wyst?powa??y przypadki nowotwor??w z??o??liwych, ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem tych wymienionych wcze??niej.

Z kolei bia??ko genu NOD2 bierze udzia?? w odpowiedzi immunologicznej organizmu, jego mutacja przyczynia si? do tego, ??e cz??owiek jest znacznie bardziej nara??ony na choroby, w tym tak??e nowotwory. Znacznie zwi?ksza si? prawdopodobie??stwo wyst?pienia, poza rakiem piersi, tak??e raka jelita grubego, p??uc czy jajnika.

??Robimy przegl?d samochodu, zadbajmy te?? o siebie. Badania profilaktyczne to priorytet? ?? m??wi Beata Sadowska. ??Zdrowie to najcenniejszy dar, ale samo o siebie nie zadba. To my musimy pami?ta?, dba? i wykonywa? badania profilaktyczne, w tym badania genetyczne, je??li lekarz je zaleci? ?? dodaje ambasadorka

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. to polska firma, oferuj?ca pe??n? obs??ug? medyczn?. ENEL-MED opiekuje si? pacjentem od konsultacji, przez diagnostyk?, hospitalizacj?, operacj?, a?? po rehabilitacj?. Oferuje r??wnie?? mo??liwo??? wykonania bada?? genetycznych. Na og??lnopolsk? sie? medyczn? ENEL-MED sk??adaj? si? dwa szpitale zlokalizowane w Warszawie: Szpital Zacisze oraz Szpital Centrum, wieloprofilowe oddzia??y w??asne w Warszawie, Gda??sku, ?odzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wroc??awiu oraz sze??? specjalistycznych przychodni przyzak??adowych, a tak??e ponad 1400 plac??wek partnerskich na terenie ca??ego kraju. Od 2014 roku w ramach sieci funkcjonuje r??wnie?? Klinika Medycyny Estetycznej ESTELL, a od 2015 klinika medycyny sportowej ENEL-SPORT. ENEL-MED zatrudnia wybitnych lekarzy, blisko 60 specjalizacji. Kompleksowa oferta wieloprofilowych oddzia????w obejmuje m.in. badania laboratoryjne i szeroki zakres bada?? diagnostycznych takich jak USG, EKG, RTG, tomografia czy rezonans magnetyczny. ENEL-MED ??wiadczy te?? us??ugi w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Sp????ka od 2011 r. jest notowana na Gie??dzie Papier??w Warto??ciowych. Centrum Medyczne ENEL-MED posiada certyfikat ISO 9001.

Authors
Top