Trzy dodatkowe badania, kt??re naprawd? warto wykona? w ci???y

Trzy dodatkowe badania, kt??re naprawd? warto wykona? w ci???y

USG, amniopunkcja, kordocenteza, biopsja kosm??wki, test PAPP-A czy NIFTY? Lista bada??, kt??re mo??e wykona? kobieta w ci???y, chc?c sprawdzi? stan zdrowia swojej pociechy, jest naprawd? d??uga. Jedne z nich s? obowi?zkowe i refundowane, inne dobrowolne i dodatkowo p??atne. Niekt??re nie nios? ze sob? ryzyka, inne s? bardziej inwazyjne. Kt??re tak naprawd? warto wykona? i dlaczego?

Badaj si? za dw??ch

Morfologia krwi, badanie moczu i USG p??odu to testy, kt??re dla ka??dej przysz??ej mamy s? absolutnie obowi?zkowym minimum. To podstawa bezpiecznej i dobrze prowadzonej ci???y, dlatego te?? w poradniach posiadaj?cych kontrakty z NFZ wykonywane s? one bezp??atnie. Niestety zakres informacji, kt??re mo??na dzi?ki nim uzyska?, jest do??? ograniczony, dlatego wiele ci???arnych poddaje si? dodatkowym, bardziej szczeg????owym testom. ?? Wykonujemy je mi?dzy innymi u tych przysz??ych mam, u kt??rych zaniepokoi??y nas wyniki bada?? podstawowych, gdy?? w ten spos??b mo??emy je zweryfikowa?. S? one rekomendowane tak??e kobietom, kt??re zasz??y w ci???? po 35. roku ??ycia oraz tym, u kt??rych w rodzinie wyst?powa??y w przesz??o??ci choroby genetyczne ?? t??umaczy dr n. med. Ma??gorzata Uchman-Musielak, ginekolog-po??o??nik ze Szpitala Medicover. To jednak nie jedyne sytuacje, w kt??rych bardziej zaawansowane badania prenatalne s? wykonywane. ?? Coraz wi?cej pa??, nawet je??li nie jest w grupie ryzyka, chce mie? pewno???, ??e maluszek jest zdrowy i prawid??owo si? rozwija. Wczesna diagnostyka daje te?? wiele mo??liwo??ci medycznej interwencji i podj?cia leczenia okre??lonych schorze?? ju?? w trakcie ci???y b?d?? tu?? po porodzie. Dlatego wykonywanie dodatkowych bada?? prenatalnych to nie fanaberia czy oznaka przewra??liwienia przysz??ej mamy, ale dzia??anie, na kt??re warto si? zdecydowa? nawet wtedy, gdy nie wyst?puj? ??adne niepokoj?ce symptomy, by mie? pewno???, ??e wszystko jest w porz?dku, a w razie potrzeby m??c szybko zareagowa? ?? dodaje ginekolog-po??o??nik dr n. med. Ma??gorzata Uchman-Musielak.

W trosce o bezpiecze??stwo

Lista dodatkowych bada?? prenatalnych jest d??uga, a wiele przysz??ych mam zastanawia si?, czy powinno wykona? je wszystkie, a mo??e wybra? tylko niekt??re. Co rekomenduj? lekarze? ?? Z do??wiadczenia wiem, ??e to, co budzi najwi?ksz? obaw? kobiet w ci???y, to inwazyjno??? niekt??rych test??w i towarzysz?ce im ryzyko poronienia. Mimo ??e przy takich badaniach, jak na przyk??ad amniopunkcja czy kordocenteza wynosi ono zaledwie 0,5-1%, to jednak zupe??nie naturalne jest to, ??e wiele pa?? po prostu nie chce si? na nie nara??a?. W takim wypadku radz? postawi? na trzy badania dodatkowe, kt??re z jednej strony pozwalaj? uzyska? wiele cennych informacji na temat p??odu, a z drugiej s? ca??kowicie dla niego bezpieczne. S? to: USG 4D, echokardiografia serca dziecka oraz coraz popularniejszy test NIFTY ?? m??wi dr n. med. Ma??gorzata Uchman-Musielak ze Szpitala Medicover.

Za??atw to raz-dwa-trzy

USG 4D to badanie, dzi?ki kt??remu uzyskujemy tr??jwymiarowy, zmieniaj?cy si? w czasie rzeczywistym obraz dziecka znajduj?cego si? obecnie w brzuchu mamy ?? wygl?da to zupe??nie jak film z jego wn?trza. Specjalistyczny sprz?t bardzo wyra??nie pokazuje, jak wygl?da malec, co jest du??ym prze??yciem dla rodzic??w, ale co wa??niejsze ?? umo??liwia lekarzowi dok??adne obejrzenie male??stwa, zaobserwowanie, jak si? rusza, jak wygl?daj? jego poszczeg??lne narz?dy zewn?trzne i stwierdzenie, czy na poziomie anatomicznym odpowiednio si? rozwija. Echokardiografia p??odu pozwala z kolei oceni? stan jego uk??adu kr???enia i wykry? ewentualne wady b?d?? zaburzenia pracy serca czy zastawek. To niezmiernie wa??ne, bo ich zdiagnozowanie w fazie prenatalnej daje szans? na podj?cie natychmiastowego leczenia jeszcze w tracie ci???y lub przygotowanie porodu tak, aby zaraz po nim podda? dziecko niezb?dnemu zabiegowi. Oba te badania s? zupe??nie bezbolesne i mo??na je przeprowadzi? w gabinecie lekarskim posiadaj?cym odpowiedni sprz?t praktycznie od r?ki.
Do testu NIFTY potrzebna jest natomiast ma??a pr??bka krwi przysz??ej mamy ?? izoluje si? z niej DNA potomka, kt??re nast?pnie poddawane jest drobiazgowemu badaniu. ?? Test NIFTY to obecnie jedno z najdok??adniejszych i najnowocze??niejszych, a jednocze??nie najcz???ciej wykonywanych na ??wiecie nieinwazyjnych bada?? prenatalnych. Pozwala na szczeg????ow?, a zarazem zupe??nie bezpieczn? ocen? stanu zdrowia p??odu ?? m??wi dr n. med. Ma??gorzata Uchman-Musielak ze Szpitala Medicover. ?? W ramach testu NIFTY wykorzystujemy techniki sekwencjonowania nowej generacji, kt??re na podstawie DNA dziecka wyizolowanego z krwi matki umo??liwiaj? okre??lenie z dok??adno??ci? 99,5% ryzyka wyst?pienia trisomii chromosom??w 21, 18 i 13 p??odu, a wi?c zespo??u Downa, Edwardsa i Patau. Za ich pomoc? mo??emy te?? zdiagnozowa? zaburzenia liczby chromosom??w p??ci oraz 18 zespo????w wad wrodzonych spowodowanych innymi nieprawid??owo??ciami chromosomowymi ?? dodaje.

Ka??da przysz??a mama, nawet je??li ca??a ci???a przebiega prawid??owo, martwi si? o zdrowie swojego jeszcze nienarodzonego dziecka ?? to zupe??nie naturalne. Dlatego ci???arne kobiety, kt??re czuj? potrzeb? potwierdzenia tego, ??e wszystko jest w porz?dku, nie powinny czeka? na niepokoj?ce objawy czy wstydzi? si? swoich obaw, ale samodzielnie zg??osi? si? do lekarza na dodatkowe badania i konsultacje.

Authors
Top