Karta Seniora

Carrefour Polska, jako pierwsza sie? w Polsce, wprowadza do swoich hipermarket??w Kart? Seniora, dzi?ki kt??rej klienci powy??ej 60 roku ??ycia w ka??dy wtorek b?d? mogli uzyska? do 10% rabatu na zakupy.

Karta Seniora dost?pna b?dzie w 87 sklepach sieci, tj.: we wszystkich hipermarketach Carrefour i dw??ch supermarketach Carrefour Market, kt??re s? obj?te programem (sklepy w Warszawie, przy ul. ??wiatowida 18 oraz ul. Powsi??skiej 31). Z nowej karty b?dzie mo??na korzysta? ju?? od 31 maja br. Podobnie jak dotychczas, akcja Dzie?? Seniora obowi?zywa? b?dzie w ka??dy wtorek. Wszyscy klienci, kt??rzy przekroczyli 60. rok ??ycia i w jednym ze sklep??w bior?cych udzia?? w akcji dokonaj? tego dnia zakup??w za co najmniej 50 z??, otrzymaj? przy kasie e-kupon o warto??ci si?gaj?cej do 10% wydanej kwoty. Otrzymane e-kupony zast?pi? dotychczasowe bony towarowe Carrefour. Maksymalna warto??? e-kupon??w, kt??re klient mo??e otrzyma? podczas jednorazowych zakup??w wynosi 300 z??. Rabat dotyczy wi?kszo??ci artyku????w*. Przy nast?pnych zakupach klient zap??aci mniej o kwot? podan? na e-kuponie rabatowym. Dzi?ki Karcie Seniora zakupy ze zni??k? b?d? szybsze i ??atwiejsze.

Zapisy na Kart? Seniora b?d? prowadzone w sklepach Carrefour ju?? od 24 maja. Do 28 czerwca mo??na b?dzie otrzymywa? jeszcze bony towarowe Carrefour na wcze??niejszych zasadach Dnia Seniora, ale po 28 czerwca, w ka??dy nast?pny wtorek, uzyskanie zni??ki b?dzie mo??liwe tylko z Kart? Seniora.

??Akcj? Dzie?? Seniora prowadzimy w Carrefour ju?? od 2009 r. W zwi?zku z bardzo du??ym zainteresowaniem klient??w, postanowili??my wprowadzi? zmiany, pozwalaj?ce seniorom na jeszcze wygodniejsze dokonywanie zakup??w ze zni??k? si?gaj?c? do 10%. Ju?? od 24 maja ka??da osoba powy??ej 60 roku ??ycia b?dzie mog??a bezp??atnie wyrobi? sobie Kart? Seniora, kt??ra umo??liwi drukowanie zni??kowych e-Kupon??w bezpo??rednio przy kasie. Dzi?ki tej zmianie zakupy w Carrefour stan? si? jeszcze wygodniejsze ?? przede wszystkim klienci zaoszcz?dz? czas, jaki do tej pory po??wi?cali na pozyskanie bon??w w Punktach Obs??ugi Klienta? ?? m??wi Robert Noce??, cz??onek zarz?du i dyrektor marketingu Carrefour Polska.

Kart? Seniora mo??e otrzyma? ka??da osoba, kt??ra uko??czy??a 60 lat i zg??osi si? do Punktu Obs??ugi Klienta w dowolnym hipermarkecie Carrefour lub jednym z dw??ch warszawskich supermarket??w Carrefour Market, kt??re s? obj?te programem (sklepy mieszcz?ce si? przy
ul. ??wiatowida 18 oraz ul. Powsi??skiej 31) i wype??ni formularz. Raz wyrobiona Karta Seniora, b?dzie obowi?zywa??a we wszystkich sklepach Carrefour obj?tych akcj?.

Do tej pory, aby wzi?? udzia?? w promocji nale??a??o po zrobieniu zakup??w zg??osi? si? z paragonem i dowodem to??samo??ci do Punktu Obs??ugi Klienta. Dzi?ki wprowadzeniu Karty Seniora, klienci b?d? otrzymywa? e-kupony przy stanowisku kasowym, zaraz po zeskanowaniu karty i zap??aceniu za zakupy. Otrzymane e-kupony mo??na b?dzie zrealizowa? we wszystkie dni tygodnia, w ka??dym supermarkecie i hipermarkecie Carrefour na terenie ca??ego kraju. Warto??? e-kupon??w uzale??niona jest od kwoty wydanej na zakupy**:

Warto??? zakup??w

e-Kupon

od 50,00 z?? do 99,99 z??

5 z??

od 100,00 z?? do 149,99 z??

10 z??

od 150,00 z?? do 199,99 z??

15 z??

od 200,00 z?? do 249,99 z??

20 z??

od 250,00 z?? do 299,99 z??

25 z??

od 300,00 z??

30 z??

Zgodnie z danymi G????wnego Urz?du Statystycznego ok. 6,4 mln Polak??w to osoby powy??ej 60 roku ??ycia, co stanowi ok. 17% populacji kraju. Wed??ug prognoz, w 2035 r. grupa ta stanowi? b?dzie ju?? ok. 27% og????u spo??ecze??stwa. Osoby starsze stanowi? coraz wi?ksz? grup? spo??eczn?, dysponuj?c jednocze??nie nadal relatywnie niskimi dochodami. Obserwuj?c t? tendencj?, Carrefour systematycznie prowadzi d??ugofalowe dzia??ania na rzecz senior??w.

Inicjatywa firmy Carrefour wpisuje si? w polityk? odpowiedzialnego biznesu i stanowi jeden z przejaw??w zaanga??owania w problemy os??b starszych. Carrefour od wielu lat wspiera senior??w ?? m.in. wspomaga?? dzia??ania stowarzyszenia na rzecz os??b starszych ??Mali Bracia Ubogich?.

Wprowadzenie Karty Seniora, b?d?cej jedn? z pierwszych tego typu kart na rynku, jest kolejnym krokiem maj?cym na celu zapewnienie osobom starszym jak najni??szych cen na rynku.

Regulamin oraz szczeg????owe informacje dotycz?ce promocji dost?pne b?d? od 24.05.2011 w Punktach Obs??ugi Klienta plac??wek, bior?cych udzia?? w akcji oraz na stronie www.carrefour.pl.

* Wykluczenia zgodnie z prawem: papierosy, alkohol i towary kt??rych nazwa, znak towarowy, kszta??t graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobie??stwo lub jest to??same z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnosz?cym
si? do napoju alkoholowego, preparaty do pocz?tkowego ??ywienia niemowl?t.

Dodatkowe wykluczenia: produkty du??ego AGD (pralki, lod??wki, zamra??arki, kuchenki, zmywarki, okapy – dotyczy tylko Sklepu Targ??wek, Warszawa, ul G???bocka 15), paliwa, do??adowania telefoniczne pre-paid, p??atno??ci dokonywane w kasach w ramach programu ??Twoje Rachunki?.

** e-Kupon rabatowy mo??na wykorzysta? przy kolejnych zakupach w ka??dy dzie?? tygodnia. Rabat naliczany jest od wydanej kwoty, po uwzgl?dnieniu wszystkich rabat??w ?? np. e-kupon??w z poprzednich zakup??w. Przy realizacji e-kuponu r??wnie?? nale??y okaza? Kart? Seniora.

hastagi na stronie:

#carrefour karta seniora #karta seniora carrefour #www carrefour pl #karta seniora 2011 #lang czesław ślub #senior od ilu lat

Authors

Related posts

Top