Co jest powodem przedwczesnego starzenia si??

Co jest powodem przedwczesnego starzenia si??

autorem artyku??u jest Z??ote My??li


Jest kilka przyczyn szybkiego starzenia si?, ale podstawow? s? tzw. wolne rodniki.Je??eli b?dziesz wiedzie? jak zapobiec powstaniu wolnych rodnik??w, mo??esz powstrzyma? staro???.Nowoczesna nauka pozwala nam pozna? mechanizmy, kt??re przyspieszaj? proces umierania ??ywych organizm??w. D???enie do ich poznania sta??o si? podstawowym zadaniem organizm??w my??l?cych, czyli nas. Zapobiec wi?kszo??ci niszcz?cych nas chor??b mo??na tylko w jeden spos??b ?? spowolni? proces starzenia si? organizmu.Sekrety starzenia si? naszego organizmu le??? bardzo g???boko – na poziomie kom??rkowym. Wed??ug ostatnich bada?? ??ywe kom??rki naszego organizmu s? ci?gle nara??one na ataki zwi?zk??w chemicznych zwanych wolnymi rodnikami. Wynikiem tych atak??w s? uszkodzenia kom??rek ludzkich, kt??re z czasem si? kumuluj?, a?? osi?gn? poziom, z kt??rego nie ma odwrotu. Powstaj? schorzenia, kt??re prowadz? nas na kraw?d?? ??ycia. I nie jest ju?? wa??ne, na co umrzemy. Mo??e to by? zawa??, udar, zator, wylew, nowotw??r itp. O rodzaju schorzenia na kt??re umrzemy, decyduj? geny. Lecz musimy walczy? nie z poszczeg??lnym schorzeniem, ale ze starzeniem si? naszego organizmu, kt??re jest w??a??nie przyczyn? powstawania chor??b, a te s? zwi?zane z wolnymi rodnikami.943080_senior_with_redwineJe??eli b?dziesz wiedzia?? jak zapobiec powstaniu wolnych rodnik??w, powstrzymasz staro??? oraz zachowasz doskona??e zdrowie. Podstaw? tego s? harmonizatory kom??rkowe (przeciwutleniacze – antyoksydanty), kt??re neutralizuj? cz?steczki utleniaj?ce zar??wno bia??ka jak i t??uszcze, zwane wolnymi rodnikami.Przyczyn? przyspieszonego starzenia si? i staro??ci jest niedob??r, i to czasami znaczny, odpowiednich, organicznych pierwiastk??w i element??w w naszym organizmie.Nowoczesne ??rodki farmakologiczne pozwalaj? z??agodzi? istniej?ce ju?? schorzenia, lecz nie likwiduj? ich. Przykra prawda polega na tym, ??e wi?kszo??ci ??miertelnych chor??b mo??na zapobiec, a nawet odwr??ci? ich bieg za pomoc? dostarczenia naszemu organizmowi odpowiednich witamin i minera????w.Trzeba wiedzie?, ??e przyczyn? wi?kszo??ci niszcz?cych chor??b nie s? wirusy i bakterie, lecz skutki dzia??ania wolnych rodnik??w, powstaj?cych z biegiem czasu. W??a??nie starzenie si? naszego organizmu jest jedyn? powa??n? chorob?, kt??rej naprawd? trzeba si? obawia? ju?? po 25 roku ??ycia.Nowoczesne badania naukowe wykazuj?, ??e schorzenia degeneracyjne, takie jak nowotw??r, schorzenia uk??adu krwiono??nego, serca, choroby reumatyczne, choroba Alzheimera, udar m??zgu nie tworz? odr?bnych schorze??, lecz s? przejawami dzia??ania proces??w utleniania kom??rkowego, nasilaj?cego si? z wiekiem. Rola wolnych rodnik??w w procesie starzenia si? wynosi 80 ?? 90 %. Z tego powodu leczenie odr?bnego schorzenia nie ma wi?kszego sensu. Nawet przy tymczasowym zahamowaniu procesu rozwoju choroby, a przy ci?g??ym dzia??aniu wolnych rodnik??w, nast?pi? nawroty schorzenia. Musimy zahamowa? powstawanie nadmiaru wolnych rodnik??w i jego skutek ?? przedwczesne starzenie si? naszego organizmu.Sergey Karpov i Wiera Chmielewska

Artyku?? jest fragmentem ebooka “Dieta surowa, kt??ra jest… smaczna” (http://dieta-surowa.zlotemysli.pl)

Internetowe Wydawnictwo “Z??ote My??li” www.zlotemysli.pl(Informacja dla Partner??w ZM: artyku?? mo??e by? kopiowany, a wszystkie linki mo??na zamienia? na linki Partnerskie!)


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#złote myśli dla emeryta #gerontologia chomikuj #Jak powstrzymać proces starzenia się

Authors

Related posts

Top