NASZA EMERYTURA: ile uzbierasz sk??adek, tyle na staro??? dostaniesz ?? ci?g dalszy oszustwa emerytalnego?

NASZA EMERYTURA: ile uzbierasz sk??adek, tyle na staro??? dostaniesz ?? ci?g dalszy oszustwa emerytalnego

autorem artyku??u jest Marta Nowostawska


Kobieta, kt??ra uzbiera 200 tys. z??, odejdzie na emerytur? w wieku 62 lat, a GUS wyliczy, ??e osoba w tym wieku b?dzie ??y? jeszcze 209 miesi?cy. Jej ??wiadczenia emerytalne b?d? liczone w spos??b nast?puj?cy:

200 tys. / 209 miesi?cy = 956 z?? to miesi?czna emeryturaWynika z tego, ??e osoby kt??re pracuj? d??u??ej odk??adaj? wi?cej kapita??u, a tym samym ich kapita?? b?dzie dzielony przez mniejsz? liczb? miesi?cy, co teoretycznie powinno wp??yn?? na wi?ksz? emerytur?.Dla os??b kt??re uzbiera??y jedynie kilka tysi?cy z??otych – z wylicze?? wynika, ??e powinny dostawa? ok. 10 z?? emerytury.

1124775_councilJedynie w niekt??rych przypadkach emerytury dofinansowywane b?d? z bud??etu. Pa??stwo przewidzia??o emerytury minimalne (dzi?? to 683 z??), ale tylko dla os??b, kt??re mia??y minimalny sta?? pracy – kobieta 20 lat, m???czyzna 25. Takim osobom, je??eli z wylicze?? wynika ni??sze ??wiadczenie np. 350 czy 500 z?? b?dzie wyp??acana emerytura minimalna, do kt??rej b?dzie dop??aca??o pa??stwo.Je??eli jednak kto?? pracowa?? kr??cej, i z wylicze?? wyjdzie mu 10 z?? miesi?cznej emerytury, tyle b?dzie dostawa??. O ewentualn? pomoc b?dzie si? m??g?? zwr??ci? do opieki spo??ecznej.Wyp??ata emerytury oparta na dw??ch zasadach.

Polacy przez najbli??sze pi?? lat b?d? dostawa? od ZUS emerytur?, kt??ra w cz???ci b?dzie liczona na starych zasadach (z dop??at? pa??stwa), a cz???? na nowych:

– w 2009 r. – 80% emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 20% na nowych

– w 2010 r. – 70% emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 30% na nowych

– w 2011 r. – 55% emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 45% na nowych

– w 2012 r. – 35% emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 65% na nowych

– w 2013 r. – 20% emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 80% na nowych

– od 2014 r emerytura b?dzie ju?? w 100% liczona na podstawie tylko naszych sk??adek.

Ile b?dziemy dostawa? emerytury z ZUS, a ile z OFE?

Z naszych wynagrodze?? ka??dego miesi?ca zostaj? odprowadzane sk??adki emerytalne w wysoko??ci 19,52% pensji brutto, z czego 12,2% trafia do ZUS, za?? 7,3% za po??rednictwem ZUS trafia do wybranego przez nas Otwartego Funduszu Emerytalnego. W zwi?zku z powy??szym znaczna wi?kszo??? naszej emerytury powinna by? wyp??acana z ZUS, poniewa?? wi?ksza cz???? sk??adki trafia w??a??nie do tej instytucji. OFE za?? maj? wi?ksze mo??liwo??ci inwestowania, jednak ju?? dzi?? wiadomo, ??e wszystkie s? ??na minusie?. Bessa na gie??dzie powoduje, ??e nasze oszcz?dno??ci w OFE zamiast si? zwi?ksza?, topniej? w coraz szybszym tempie.Bior?c pod uwag? zar??wno funkcjonowanie ZUS oraz – i tak niskie – emerytury wyp??acane obecnym emerytom, a z drugiej strony ?? kiepskie wyniki osi?gane przez OFE, wi?kszo??ci z nas naprawd? gro??? groszowe emerytury. I pewnie wi?kszo??? z nas my??li, ??e ??jako?? to b?dzie? nie mo??emy przecie?? oszukiwa? samych siebie. W zwi?zku z tym, ??e nie tylko polscy eksperci w dziedzinie ??wiadcze?? emerytalnych alarmuj?, ??e grozi nam emerytalna katastrofa, to r??wnie?? s??owa specjalist??w z OECD (Organizacja Wsp????pracy Gospodarczej i Rozwoju) nie napajaj? optymizmem; Polacy na w??asn? r?k? powinni zacz?? odk??ada? z pensji na przysz??? emerytur? w ramach III filaru. Rada mo??e i dobra, tylko dla wi?kszo??ci ma??o realna, ze wzgl?du ma zbyt ma??e zarobki.

Emerytura ?? konieczny wiek oraz sta?? pracy

Prawo do emerytury przys??uguje po spe??nieniu wyznaczonych przepisami kryteri??w. Przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze?? Spo??ecznych z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. Ustawa nie okre??la minimalnych wysoko??ci dochod??w, osi?ganych w ci?gu ca??ego okresu pracy, czy te?? odprowadzanych do ZUS sk??adek. Prognozuje si? bowiem, ??e zar??wno osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac? nak??adcz?, osi?gaj?ca doch??d ok. 380 z??. (a w niekt??rych przypadkach jeszcze mniej), od kt??rego naliczane s? sk??adki ZUS oraz Przedsi?biorca odprowadzaj?cy sk??adki do ZUS w wysoko??ci ok. 800 z??, b?d? posiadali prawo do minimalnej emerytury. W tym miejscu uprzedzam ewentualnie pojawiaj?ce si? pytanie: zatrudnienie na podstawie umowy o prac? nak??adcz? wlicza si? do sta??u pracy i gwarantuje ci?g??o??? ubezpieczenia.W tak zaistnia??ej sytuacji obecni Przedsi?biorcy, czy te?? pracownicy etatowi wol? odk??ada? niewykorzystane ??rodki wy???cznie z przeznaczeniem na w??asn? emerytur?. W tym celu wybieraj? np. lokaty inwestycyjne, fundusze kapita??owe, inwestycje we w??asne przedsi?biorstwa, zakup nieruchomo??ci, papier??w warto??ciowych, a nawet gromadzenie pieni?dzy w domu.Takie rozwi?zania sta??y si? bardzo popularne, poniewa?? – z jednej strony bardziej op??aca si? samodzielnie inwestowa? zaoszcz?dzone na sk??adkach ZUS pieni?dze, a z drugiej – wolimy dzi?? p??aci? ni??sze sk??adki ZUS i nie liczy? na wysok? emerytur?. Mimo, i?? ci?gle s??yszy si? o dynamicznym rozwoju naszej gospodarki, kt??ry poparty jest konkretnymi wska??nikami ekonomicznymi, Przedsi?biorcy jednak wci??? nie s? pewni jutra i jak ognia unikaj? op??acania minimalnych (cho? bardzo wysokich) sk??adek ZUS – nawet w obliczu emerytury na poziomie ok. 600 z??. Dlatego wybieraj? Programy Optymalizacji koszt??w ZUS, dzi?ki kt??rym ich sk??adki s? odprowadzane z miesi?cznych wynagrodze??, za?? oszcz?dno??ci, jakie powstaj? w stosunku do pe??nych sk??adek ZUS, przeznaczaj? na indywidualne inwestycje. Rozwi?zania takie proponuje np. portal: www.maly-zus.pl

Zgoda na publikacj? bez zmiany link??w


Marta Nowostawska – portal www.maly-zus.pl


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#ile lat do emerytury 2011 #emerytura minimalna 2012 #po ilu latach pracy emerytura #ile lat pracy do emerytury 2011 #najwyższa emerytura #najwyższa emerytura w polsce #minimalny staż pracy do emerytury #czesław lang żona #najwyższa emerytura w polsce 2011 #ile lat trzeba pracować żeby dostać emeryturę 2011

Authors

Related posts

Top