Biega?! Innej metody nie ma!

Bieganie

Wiosna to szczeg??lny okres dla os??b, kt??re dbaj? o kondycj? fizyczn?. Parki zape??niaj? si? biegaczami, a na si??owni w godzinach popo??udniowych z trudem mo??na znale??? wolny sprz?t. W??a??nie teraz, kilka miesi?cy przed wakacjami warto zadba? o swoje cia??o i zacz?? biega?.

Bieganie jest najbardziej efektywn? form? wysi??ku fizycznego – m??wi Wojciech Mozer, trener personalny z klubu Pure. – Jest nieodzownym elementem ka??dego treningu. Zar??wno dla amator??w jak i os??b uprawiaj?cych sport wyczynowo. Nie ma innej metody, kt??ra w podobny spos??b pomaga??aby w pracy nad wytrzyma??o??ci? fizyczn?. W odr????nieniu od np. jazdy na rowerze, nie sprzyja zwi?kszeniu tkanki mi???niowej, ale pomaga g????wnie spala? t??uszcz oraz poprawia kondycj? – t??umaczy.

Bieganie jest jednym z niewielu sport??w dost?pnych dla wszystkich, niezale??nie od statusu maj?tkowego. Nie trzeba p??aci? za sal? treningow?, umawia? si? na zaj?cia, wystarczy wyj??? z domu. – Biega? mo??e ka??dy i wsz?dzie. Jednak istotne jest to w czym biegamy. Odpowiednie obuwie to nie tylko kaprys, ale przede wszystkim znaczne u??atwienie podczas treningu. Oczywi??cie mo??na biega? w trampkach, jednak buty przystosowane do biegania u??atwiaj? bieganie po twardym pod??o??u. Dzi?ki nim biegacz nie obci???a tak bardzo st??p, staw??w i kr?gos??upa – uwa??a Wojciech Mozer.
Bieganie
W dobrze odpowiedniego obuwia z pewno??ci? pomo??e badanie stopy adidas Footscan. Jest to unikatowy, nowoczesny system komputerowej analizy biomechaniki ludzkiej stopy. Na czym to polega? Pomiar nacisk??w wyst?puj?cych na styku stopa-pod??o??e podczas biegu polega na przebiegni?ciu po bardzo czu??ej p??ycie sensorowej, z kt??rej informacje przesy??ane s? do komputera. Tam podlegaj? analizie. Nast?pnie, dane przenoszone s? na ekran, gdzie mo??na obejrze? rozk??ad nacisk??w stopy na pod??o??e (statyczny) oraz przebieg nacisk??w w kolejnych fazach ruchu stopy (dynamiczny): pocz?wszy od momentu uderzenia pi?ty o pod??o??e, poprzez przetaczanie a?? po wybicie si? stopy i przej??cie do kolejnego kroku. Na podstawie wynik??w ocenia si? rodzaj stopy (typowy, z p??askostopiem czy nadmiernym wygi?ciem ??uku stopy), jej wady (np. nadmierna pronacja) i dokonuje wyboru odpowiedniego dla danego biegacza obuwia.

By jednak trening w dobrze dobranych butach by?? efektywny i przyni??s?? po???dane efekty potrzebny jest odpowiednio dobrany program treningowy. W??a??nie dla os??b aktywnych adidas stworzy?? wirtualnego trenera miCoach. Urz?dzenie pomaga w zaplanowaniu treningu, ustaleniu programu, wytyczeniu celu, kt??ry chcemy uzyska?. – Bardzo wa??ne jest okre??lenie efektu, kt??ry chcemy osi?gn?? poprzez trening. Ka??da osoba, ze wzgl?du na r????ne potrzeby i mo??liwo??ci, powinna mie? indywidualnie ustalany program ?wicze??. Pozwoli to unikn?? zbytniego obci???enia organizmu oraz uzyska? za??o??one rezultaty. Wa??ne jest ci?g??e monitorowanie t?tna, kt??re pomo??e kontrolowa? cia??o podczas wysi??ku fizycznego. Intensywno??? treningu jest kluczowa i dlatego powinna by? tak??e dostosowywana indywidualnie do mo??liwo??ci osoby wykonuj?cej ?wiczenia fizyczne -kontynuuje Mozer.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi adidas ze swoim nowym produktem. Na stronie internetowej micoach.com mo??na stworzy? w??asne plany treningu, wyznacza? cele i aktywnie ??ledzi? swoje post?py. Mo??na te?? znale??? plan treningu dopasowany do indywidualnych poziom??w t?tna. Platforma miCoach s??ucha bowiem serca u??ytkownika i ustala nat???enie wysi??ku na treningu. Ka??dej ze stref odpowiada inny kolor: niebieski, zielony, ??????ty i czerwony. Na tej podstawie biegacz wie do jakiego poziomu zwolni?, a do jakiego przyspieszy?. Dzi?ki temu unika przetrenowania, kt??rego efektem mo??e by? kontuzja. Ka??da osoba traktowana jest indywidualnie, co jest niezb?dne przy przygotowaniu odpowiedniego programu, a w rezultacie, w drodze do osi?gni?cia zamierzonego celu.

miCoach to trener, kt??ry czynnie uczestniczy w treningu biegacza. Monitoruje, radzi, ostrzega. miCoach jako wirtualny trener jest dobrym rozwi?zaniem. Pomaga w monitorowaniu t?tna, dostosowaniu programu do celu, kt??ry chcemy osi?gn??, pilnuje, aby intensywno??? biegu nie przekracza??a naszych mo??liwo??ci fizycznych. Uwzgl?dnia wszelkie te aspekty treningu, kt??re sprawiaj?, ??e przynosi on najlepsze efekty.

Czym jest miCoach?

adidas miCoach to swego rodzaju po???czenie osobistego trenera i indywidualnego programu treningowego, analiz post?pu oraz mo??liwo??ci do???czenia do spo??eczno??ci biegaczy. Urz?dzenie funkcjonuje bowiem w po???czeniu z interaktywn? platform? treningu on-line www.adidas.com/micoach, Biegacz wybiera jeden z sze??ciu cel??w biegowych, takich jak nauka biegania, og??lna poprawa kondycji fizycznej, start w zawodach lub poprawienie wynik??w (5 km, 10 km, p????maratonie, maratonie), walk? ze stresem i utrata wagi. miCoach przygotowuje plan treningu i na bie???co informuje o post?pach u??ytkownika, dostarczaj?c rozbudowanych analiz. Podczas treningu biegacz odbiera wskaz??wki dotycz?ce tempa, d??ugo??ci i intensywno??ci biegu.

W Polsce sugerowana cena detaliczna ca??ego systemu miCoach Pacer wynosi 499 PLN, a urz?dzenie miCoach Zone w autoryzowanych salonach sportowych adidas dost?pne jest za 299 PLN. miCoach jest ju?? dost?pny w najwi?kszych salonach adidas i sklepach INTERSPORT.

Informacje o firmie adidas

adidas to firma o globalnym zasi?gu zajmuj?ca si? projektowaniem, udoskonalaniem i sprzeda??? obuwia sportowego, odzie??y sportowej i dodatk??w. Misj? adidasa jest bycie najlepsz? sportow? mark? na ??wiecie. Marka adidas jest cz???ci? adidas Group – korporacji, do kt??rej nale??? r??wnie?? marki takie jak Reebok, TaylorMade oraz Rockport.

hastagi na stronie:

#bieganie chomikuj

Authors
Top