SAMOTNO??? to taka straszna trwoga…

SAMOTNO??? to taka straszna trwoga…

autorem artyku??u jest Sylwia Fortuna


“Samotno??? to taka straszna trwoga”, ??piewa?? nie??yj?cy ju?? wokalista zespo??u ??D??em? Rysiek Riedel. Dzi?? b?dzie par? s????w na ten w??a??nie temat.Samotno??? zdecydowanie potrafi by? najgorszym wrogiem sensu ??ycia. Tak przynajmniej wynika z moich w??asnych z ni? do??wiadcze??. By??y one trudne, nie??atwo te?? dostrzec w nich jak?kolwiek pozytywn? warto???.904217_romanticismJak zachowuje si? bowiem przeci?tny cz??owiek w zderzeniu z tym stanem? Ucieka. Szuka ludzi, towarzystwa, niejednokrotnie czuj?c si? w nim jeszcze bardziej osamotniony, niezrozumiany (tzw. samotno??? w t??umie). W ostateczno??ci szuka sobie jakiego?? zaj?cia by tylko nie czu?, nie my??le?.Dlaczego tak bardzo boimy si? samotno??ci? Co w niej takiego z??ego? Rozk??adaj?c j? na mniejsze cz?stki mo??emy si? jej dok??adniej przyjrze?. Z pewno??ci? dla ka??dego z nas oznacza co innego.Gdy jeste??my m??odzi brak nam kogo??, kto nas zrozumie, b?dzie blisko, z kim mo??emy wyj??? z domu, bawi? si? i ??mia?. Na staro??? boimy si?, ??e po prostu nie damy sobie rady, gdy cia??o przestanie by? sprawne. Ale my??l?, ??e i m??odszym, i starszym ludziom doskwiera podobny smutek – nie ma nikogo, kto chcia??by by? blisko dla nas samych. Bo jeste??my i chcemy zaistnie? w czyim?? sercu, bez wzgl?du na wiek.
Wiele te?? zale??y od naszych wcze??niejszych do??wiadcze??. Je??li jako dzieci byli??my np. zdominowani przez doros??ych, poddani nieustannej kontroli i pozbawieni autonomii, mo??liwe jest, ??e b?dziemy unika? ludzi, bo to da nam poczucie, ??e si? wreszcie uwolnili??my. Ale jak ze wszystkimi problemami, tak jest te?? i z tym – nosimy je w sobie.Mo??e si? zdarzy?, ??e b?d?c sami czujemy si? co prawda samotni, jest nam z tym ??le i smutno, ale z lud??mi mamy poczucie ??e si? dusimy. Wydaje si? nam, ??e jeste??my jako?? ograniczeni, brak nam przestrzeni do ??ycia a jednocze??nie nie odczuwamy satysfakcji z kontaktu z innymi. Jednak gdzie?? g???boko w sercu czai si? t?sknota za kim??, przy kim wreszcie nasza znienawidzona samotno??? zniknie.By to jednak by??o mo??liwe, musimy by? wewn?trznie gotowi na dopuszczenie kogo?? do siebie. Cz?sto wymaga to od nas naprawd? g???bokich “psychicznych porz?dk??w?, na kt??re trudno si? zdoby? bez pomocy kogo??, komu b?dziemy mogli zaufa? i kto b?dzie dla nas dobrym przewodnikiem.Dla wielu z nas kresem samotno??ci wydaje si? by? moment znalezienia partnera ??yciowego. Niestety cz?sto szybko okazuje si?, ??e ??ycie nie wygl?da tak r????owo jak si? spodziewali??my. Partner nie ma dla nas czasu, albo nie chce czy nie potrafi nas wys??ucha?, lub my nie potrafimy wyrazi? swoich potrzeb lub uczu?. Oczywi??cie ??aden zwi?zek nie jest statyczny i trudno wyobrazi? sobie, ??e przez 20 lat nic nie b?dzie si? zmienia??o. Wydaje mi si?, ??e samotno??? w zwi?zkach bierze si? nie z tego, jak twierdzi wiele os??b, ??e spotka??o si? niew??a??ciw?, niepasuj?c? do nas osob?, ale z nieumiej?tno??ci nawi?zania prawdziwego, bliskiego kontaktu, niew??a??ciwej komunikacji itp.
Czasem trzeba spojrze? wstecz na swoje ??ycie i zapyta? siebie “czy moje dotychczasowe relacje da??y mi szans? nauczenia si?, jak si? komunikowa? z innymi lud??mi?”. Je??li relacje rodzinne by??y trudne, je??li rodzice nie umieli rozmawia? ani ze sob?, ani z nami, to najprawdopodobniej my tak??e nie mieli??my szans si? tego nauczy?. By? mo??e to samo dotyczy naszego partnera. Przecie?? wraz z osi?gni?ciem doros??o??ci nie dokona?? si? w nas jaki?? automatyczny przeskok w tej dziedzinie.Du??a cz???? naszego “ja” wci??? tkwi w dzieci?cych uczuciach i schematach post?powania. Warto si? nad tym zastanowi?, a zazwyczaj robimy to, gdy ??le si? dzieje w naszym ??yciu, naszych relacjach, naszych emocjach. Jednak wychodzenie z wszelkich problem??w rzadko udaje si? od razu. Jest to proces stopniowy, wymagaj?cy cierpliwo??ci.Na koniec jeszcze par? zda?? na temat innego, bardziej pozytywnego aspektu samotno??ci. S? sytuacje, gdy jest ona bardzo korzystna. Jakie? Wbrew pozorom jest ich ca??kiem sporo: gdy chcemy odpocz??, gdy chcemy si? nad czym?? zastanowi?, pomodli? si?, pomedytowa?, popracowa? nad czym??, np. takim tekstem jak ten. Jest dope??nieniem naszego ??ycia, kt??re przecie?? nie mo??e by? w 100% wype??nione lud??mi i kontaktami z nimi. Gdyby tak by??o, pr?dko sta??oby si? to tak? sam? pu??apk?, jak? jest dla niekt??rych z nas samotno???.Chcia??abym Ci ??yczy?, Czytelniku, aby samotno??? w Twoim ??yciu by??a zawsze Twoim w??asnym wyborem i aby?? nie musia?? jej do??wiadcza? wbrew swej woli.

Artyku?? pochodzi ze strony www.relacje.net


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#samotność chomikuj

Authors

Related posts

Top